Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Ētikas kodekss 

APSTIPRINĀTS
TEA valdes priekšsēdētājs P. Druķis
Rīgā, 2009. gada 12. oktobrī

 

EKSPERTU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS UN ĒTIKAS KODEKSS

 

Ņemot vērā ekspertu darbības rezultātu nozīmi un lomu sabiedrības drošības stiprināšanā,

Ņemot vērā ekspertu darbības nianses, kas prasa īpašas zināšanas, kā arī neitralitāti un neieinteresētību veicamā darba rezultātos,

Ņemot vērā nepieciešamību definēt un uzturēt profesionālās darbības un ētikas standartus ekspertu darbības vidē,

Ņemot vērā vajadzību plašākai sabiedrībai atspoguļot informāciju par ekspertu kvalifikācijas un ētikas pamatprincipiem, kā arī tos ievērojošajiem ekspertiem,

Tehnisko ekspertu asociācija ir apstiprinājusi šādu Ekspertu profesionālās darbības un ētikas kodeksu (turpmāk tekstā – Kodekss), nodrošinās Kodeksa normu ievērošanu savu biedru ekspertu vidū, kā arī veicinās tā piemērošanu plašākā ekspertu lokā ārpus Tehnisko ekspertu asociācijas dalībinstitūcijām.

Atbalstu Kodeksam TEA dalībinstitūcijas pauž katra atsevišķi, skaidri izsakot savu gribu pievienoties šim dokumentam. Informācija par TEA dalībinstitūcijām, kas pievienojušās Kodeksam, tiek publiskota mājas lapā www.tea.lv.

1. Kodeksa mērķis un aptveramo jautājumu loks

1.1. Kodeksa mērķis ir definēt pamatprasības ekspertu profesionālās darbības un ētikas jautājumos. TEA dalībinstitūcijas saviem ekspertiem var noteikt arī stingrākas profesionālās kvalifikācijas vai uzvedības normas.

1.2. Kodekss nosaka uz ekspertiem attiecināmās kvalifikācijas prasības, atspoguļo biežāk sastopamās problēmsituācijas ekspertu darbībā, kā arī sniedz ekspertu uzvedības normas šajās problēmsituācijās.

1.3. Kodekss attiecas uz fiziskām personām - ekspertiem, kuri strādā TEA dalībinstitūcijās, kas pievienojušās šim dokumentam, kuru kvalifikācija un profesionālā reputācija ir pārbaudīta TEA noteiktajā kārtībā, un kuri ir iekļauti TEA ekspertu datu bāzē.

1.4. Kodeksā paustajām vērtībām var individuāli pievienoties arī citas fiziskas personas - eksperti, kas nav TEA dalībinstitūciju darbinieki. Šādos gadījumos pēc viņu kvalifikācijas un profesionālās reputācijas pārbaudes TEA noteiktajā kārtībā, tie tiek iekļauti TEA ekspertu datu bāzē, un apņemas ievērot Kodeksā noteiktās prasības.

2. Eksperta darbības pamatvērtības

2.1. Profesionalitāte – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas ekspertam dod iespēju veikt noteiktas sarežģītības darbu attiecīgā jomā. Ekspertam nav pieļaujams veikt darbības, attiecībā uz kurām tam trūkst zināšanu un kvalifikācijas.

2.2. Pakalpojumu kvalitatīva izpilde – uzdotā darba izpilde saskaņā ar līgumā un normatīvajos aktos definētajiem nosacījumiem. Pat darba pasūtītāja tieša lūguma gadījumā ekspertam nav tiesību atkāpties no normatīvo aktu prasībām.

2.3. Konfidencialitāte – amata pienākumu pildīšanas laikā vai rezultātā no klienta iegūtās informācijas slepenības saglabāšana. Konfidenciālas informācijas izpaušana pieļaujama vienīgi tādā apjomā, kā tas nepieciešams attiecīgā darba izpildei, vai arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

2.4. Objektivitāte – lēmumu pieņemšana un darba rezultātu sagatavošana, pamatojoties vienīgi uz konstatētajiem faktiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Eksperts nedrīkst pieļaut, ka subjektīvi apstākļi vai personīgā attieksme iespaido veicamā darba rezultātus.

2.5. Neatkarība un neietekmējamība – darba veikšana, tā izpildē neietekmējoties no finansiāliem, politiskiem vai personiskiem faktoriem. Gadījumos, ja šādi faktori pastāv (interešu konflikts), eksperta pienākums ir atsacīties no konkrētā darba izpildes.

2.6. Eksperts, kurš iekļauts TEA ekspertu datu bāzē, apņemas ievērot šīs pamatvērtības, ar savu darbu un izturēšanos rādīt priekšzīmi citiem ekspertiem, kā arī demonstrēt šādu attieksmi arī klientiem un sabiedrības pārstāvjiem.

3. Eksperta kvalifikācija

3.1. Eksperts pakalpojumus drīkst sniegt vienīgi jomās, kurās tam ir nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, un kur viņa kompetence ir dokumentāli pierādāma.

3.2. Lai eksperts varētu tikt iekļauts TEA ekspertu datu bāzē, minimālās prasības ir sekojošas:

3.2.1. augstākā izglītība un darba pieredze attiecīgajā jomā ne mazāk kā 3 mēneši; vai

3.2.2. vidējā izglītība un darba pieredze attiecīgajā jomā ne mazāk kā 1 gads;

3.2.3. TEA dalībinstitūcijas rekomendācija, vai vismaz divu citu TEA ekspertu datu bāzē iekļauto ekspertu rekomendācijas.

3.3. TEA ekspertu datu bāzē tiek iekļauta informācija par eksperta izglītību, viņa kompetences jomām un darba pieredzes ilgumu tajās, kā arī par institūciju, kuras darbinieks viņš ir.

3.4. TEA izvērtē pretendenta profesionālo reputāciju, kvalifikācijas apliecinājumus, to atbilstību pieteiktajai darbības jomai, un patur sev tiesības neiekļaut TEA ekspertu datu bāzē personas, kuru kvalifikācija vai profesionālā reputācija ir apšaubāmas, vai kas neatbilst izvirzītajām minimālajām prasībām.

4. Eksperta profesionālā darbība

4.1. Eksperts savu darbību veic, ievērojot normatīvos aktus un standartus, kas regulē viņa darbības jomu, kā arī ievērojot šo Kodeksu.

4.2. Eksperts drīkst uzņemties veikt konkrētu darbu tikai tad, ja viņam ir pietiekoša teorētiskā un praktiskā sagatavotība tā veikšanai un, ja attiecīgā darbība ietilpst viņa kompetences robežās. Eksperts nav tiesīgs sniegt slēdzienus attiecībā uz darbībām, kas neietilpst viņa kompetencē.

4.3. Eksperts nedrīkst maldināt esošos un potenciālos klientus attiecībā uz savu kvalifikāciju un kompetences robežām, kā arī normatīvo aktu un standartu prasībām.

4.4. Eksperta darba rezultātiem jābūt precīzi noformulētiem un viennozīmīgi saprotamiem, kā arī jāsatur visas normatīvajos aktos attiecīgajam darbu veidam pieprasītās sastāvdaļas.

4.5. Eksperts nedrīkst sagrozīt faktus, vai izmainīt tos par labu pasūtītājam vai kādai trešajai personai, kā arī nedrīkst izvairīties no normatīvajos aktos paredzēto darbību izpildes pat tad, ja viņam ir pārliecība par to, ka šo darbību neveikšana neietekmēs darba rezultātus.

4.6. Gadījumā, ja eksperts pieļāvis kļūdu darba izpildē vai rezultātu noformēšanā, viņam tā jāatzīst, bez iebildumiem jāizlabo, un jāinformē par notikušo gan darba pasūtītāju, gan savu darba devēju.

4.7. Saistībā ar sevis veicamajām darbībām un to rezultātiem, eksperts nedrīkst pieprasīt vai pieņemt finansiālu vai jebkāda cita veida atlīdzību no pasūtītāja vai kādām trešajām personām, izņemot to, kas fiksēta līgumā starp pasūtītāju un ekspertu, vai viņa darba devēju. Līgumā paredzētās atlīdzības lielums nedrīkst ietekmēt veicamā darba rezultātus.

4.8. Eksperts nedrīkst pieprasīt vai pieņemt finansiālu vai jebkāda cita veida atlīdzību no materiālu, iekārtu vai pakalpojumu piegādātājiem par viņu produkcijas ieteikšanu vai reklamēšanu saviem klientiem.

5. Izvairīšanās no interešu konflikta

5.1. Interešu konflikts ir situācija, kurā eksperts veic eksperta darbības un/vai pieņem lēmumu kas ietekmē vai var ietekmēt šī eksperta, tā radinieku vai darījumu partneru finansiālās vai jebkāda citā veida intereses.

5.2. Konstatējot interešu konfliktu, ekspertam nekavējoties jāatsakās no attiecīgā darba veikšanas un jāatturas no lēmumu pieņemšanas attiecīgajā lietā, iesaistītajām pusēm paskaidrojot šādas rīcības iemeslus.

5.3. Eksperts nedrīkst vienlaikus strādāt vairākās TEA dalībinstitūcijās, vai iesaistīties tādās aktivitātēs un amatu apvienošanā, kas var radīt aizdomas par potenciāliem vai reāliem interešu konfliktiem.

6. Godīga konkurence

6.1. Konkurence ekspertu starpā ir atbalstāma un veicināma, taču ekspertam ir aizliegts izmantot negodīgus konkurences paņēmienus, kā piemēram konkurentu apmelošana, ietekmēšana ar draudiem, uzpirkšana, nepatiesas, nepilnīgas vai izkropļotas informācijas izplatīšana par konkurentiem, kā arī citas darbības, kuru rezultātā tiek pārkāpti normatīvie akti vai godīgas saimnieciskās darbības paražas, un ir radusies vai varētu rasties konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana.

6.2. Izplatot informāciju, eksperts nedrīkst ļaunprātīgi izmantot citu ekspertu netīšas kļūmes sev par labu, un sniegt neobjektīvu un nomelnojošu informāciju par konkurentiem.

6.3. Eksperts bez attiecīgas rakstiskas atļaujas nedrīkst izpaust darba metodes un citu ar tām saistīto dokumentāciju, kas ir viņa darba devēja intelektuāls īpašums.

7. Atbildība

7.1. Eksperts, kurš ir apņēmies pildīt Kodeksā ietvertās normas, tiek iekļauts TEA ekspertu datu bāzē. Kodeksa pārkāpumus izskata TEA ekspertu uzraudzības koncepcijā noteiktajā kārtībā, un sods par tiem var būt līdz pat izslēgšanai no TEA ekspertu datu bāzes.

7.2. Gadījumā, ja eksperts Kodeksu pārkāpis ļaunprātīgi, un/vai eksperta veicamajās darbībās saskatāmi arī nopietni normatīvo aktu pārkāpumi, TEA patur tiesības publiski informēt par iemesliem, kas ir bijuši pamatā eksperta izslēgšanai no TEA ekspertu datu bāzes.

7.3. Ja eksperts tiek atlaists no darba kādā TEA dalībinstitūcijā tādu pārkāpumu dēļ, kas kā nepieļaujami atspoguļoti Kodeksā, tad TEA nerekomendē šādu ekspertu pieņemt darbā citās TEA dalībinstitūcijās.

Tehnisko ekspertu asociācija