Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Statūti 

TEHNISKO EKSPERTU ASOCIĀCIJAS STATŪTI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Tehnisko Ekspertu Asociācija” (turpmāk statūtu tekstā TEA).

1.2. TEA uz brīvprātības principa pamata apvienojas Latvijas atbilstības novērtēšanas institūcijas un citas juridiskās personas, kuru komerciālā darbība ir saistīta ar atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem, lai, vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un TEA institūciju lēmumiem, pārstāvētu un aizstāvētu atbilstības novērtēšanas organizāciju ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī citas intereses, kas atbilst TEA mērķiem un funkcijām, un sekmētu valstī atbilstības novērtēšanas sistēmas nostiprināšanu un attīstību.

1.3. TEA ir atklāta, nepolitiska un nekomerciāla organizācija.

1.4. TEA ir juridiska persona, tai ir sava nošķirta bilance un konti bankās. TEA ir zīmogs ar savu nosaukumu.

1.5. TEA savā darbībā izmanto valdes apstiprinātu simboliku, kuru veido trīs burti TEA, ko biedriem saskaņā ar TEA noteikumiem ir tiesības lietot uz atbilstības novērtēšanas sertifikātiem, ziņojumiem, protokoliem un citiem slēdzieniem.

1.6. TEA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1.7. TEA ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, var būt prasītājs un atbildētājs tiesā, kā arī veikt darījumus saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem.

1.8. TEA atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par TEA saistībām un TEA neatbild par valsts saistībām. TEA neatbild par savu biedru personiskajām saistībām un biedri neatbild par TEA saistībām.

1.9. TEA darbojas Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās, sadarbojoties ar radniecīgām organizācijām ārvalstīs.

1.10. TEA var izdot iekšējās darbības un biedru ētikas noteikumus.

 

2. DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI un tiesības.

2.1. TEA darbības mērķi ir:

2.1.1. nodrošināt vienotu atbilstības novērtēšanas pamatprincipu (neatkarība, objektivitāte un kompetence) ievērošanu un normatīvtehnisko aktu izskaidrošanu starp TEA biedriem

2.1.2. veicināt TEA biedru sniegto slēdzienu un sertifikātu starptautisku atzīšanu;

2.1.3. celt atbilstības novērtēšanas pakalpojuma nozīmīgumu valstī un sabiedrībā.

2.2. Šo mērķu sasniegšanai TEA savas kompetences ietvaros pilda šādus uzdevumus:

2.2.1.     pārstāv atbilstības novērtēšanas institūciju intereses attiecībās ar akreditācijas biroju, valsts un pašvaldību institūcijām, Akreditācijas Padomē un tās komitejās, Standartizācijas Padomē un standartizācijas komitejās, kā arī starptautiskajās atbilstības novērtēšanas organizāciju asociācijās un organizācijās;

2.2.2.     saskaņo vienotu atbilstības novērtēšanas institūciju politiku;

2.2.3.     izstrādā un iesniedz Valsts un pašvaldību institūcijām priekšlikumus par atbilstības novērtēšanas normatīvtehnisko aktu interpretāciju un izpildi;

2.2.4.     izstrādā un iesniedz Valsts un pašvaldību institūcijām priekšlikumus tirgus prasībām atbilstošas atbilstības novērtētāju profesionālās apmācības organizēšanai, kā arī pati organizē TEA biedru - atbilstības novērtētāju apmācību;

2.2.5.     sadarbojas ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un citām valsts tirgus uzraudzības iestādēm preču un pakalpojumu kontrolē par to atbilstību normatīvo aktu prasībām;

2.2.6.     piedalās ar profesionālu trešās puses viedokli dažādās valsts un pašvaldības institūciju organizētās komisijās, novērtējot dažāda veida negadījumu un avāriju sekas un cēloņus;

2.2.7.     sadarbojas ar Darba devēju konfederāciju un citām darba devēju organizācijām izglītošanā par atbilstības novērtēšanas nozīmīgumu tautsaimniecības attīstībā un cilvēku dzīvības, veselības, vides un īpašuma drošības nodrošināšanā;

2.2.8.     informē savus biedrus par normatīvtehnisko aktu izstrādi un to grozījumiem, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanu;

2.2.9.     sniedz skaidrojumus atbilstības novērtēšanas jautājumos;

2.2.10.      apkopo un analizē informāciju par atbilstības novērtēšanas institūcijām un informē sabiedrību par TEA biedriem aktuāliem jautājumiem;

2.2.11.      aizstāv asociācijas biedru intereses.

2.3. TEA atturas no politiskās darbības. Tās biedri realizē savas politiskās intereses ārpus TEA.

2.4. TEA biedru reliģiskā un politiskā pārliecība ir nodalīta no TEA darbības.

2.5. Augstāk minēto mērķu sasniegšanai, pildot savus uzdevumus, TEA ir tiesīga:

2.5.1. sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām atbilstības novērtēšanas institūcijām un to apvienībām, kā arī iestāties starptautiskajās organizācijās;

2.5.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām savu funkciju veikšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi tās izsniegšanai;

2.5.3. piedalīties Valsts un pašvaldību institūciju izveidoto komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju darbā un savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par risināmajiem jautājumiem;

2.5.4. būt klāt un izteikt priekšlikumus Valsts un pašvaldību institūciju atklātās sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas skar TEA funkcijas;

2.5.5. izveidot, reorganizēt un likvidēt TEA radītos fondus, uzņēmumus un uzņēmējsabiedrības, kuri nepieciešami TEA efektīvai darbībai;

2.5.6. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2.5.7. saņemt no Latvijas un ārvalstu organizācijām ziedojumus TEA pasākumu organizēšanai, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai, kā arī citiem mērķiem, kas saistīti ar TEA tiešo darbību;

2.5.8. slēgt LR likumdošanā paredzētus līgumus ar ieinteresētajām personām;

2.5.9. veikt citu darbību, kas vērsta uz TEA Statūtos izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu

3. FINANSU LĪDZEKĻI

3.1. TEA līdzekļus veido:

            3.1.1. TEA biedru iestāšanās nauda, biedru nauda, mērķiemaksas un ziedojumi;

            3.1.2. ieņēmumi, kas iegūti TEA rīkotajos pasākumos;

            3.1.3. naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām juridiskām personām un pilsoņiem likumdošanā noteiktajā kārtībā;

3.2. TEA līdzekļi tiek izlietoti Statūtos minēto mērķu īstenošanai, kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar TEA darba nodrošināšanu.

3.3. Visi čeki un citi maksājumu dokumenti, kas attiecas uz TEA bankas rēķiniem, jāparaksta Valdes loceklim, kura paraksts apstiprināms kā pirmais paraksts banku rēķinos.

3.4. TEA Finansu gads ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

3.5. Biedra naudu maksāšanas kārtību un biedra naudas lielumu nosaka Biedru sapulce. TEA biedriem var tikt noteikta atšķirīga biedra nauda. Biedra naudu iemaksā latos.

3.6. Valdes loceklis sastāda tekošā gada budžetu un iesniedz apstiprināšanai Biedru sapulcē.

 

4. TEA PĀRVALDES INSTITŪCIJAS, TO SASTĀVS, IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA, TIESĪBAS UN KOMPETENCE.

4.1. TEA pārvaldes institūcijas ir Biedru sapulce un Valde. Biedru sapulce ir TEA augstākā pārvaldes institūcija.

4.2. Biedru sapulces ir kārtējās un ārkārtējās. Valde sasauc kārtējo Biedru sapulci vismaz reizi gadā. Valde sasauc ārkārtas Biedru sapulci nepieciešamības gadījumos, kā arī pēc Revidenta vai vismaz 1/10 daļas biedru pieprasījuma. Biedru sapulces dienu, vietu un darba kārtību izziņo rakstiski vismaz 14 dienas pirms Biedru sapulces.

4.3. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 1/2 klātesošo biedru.

4.4. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad ne vēlāk kā pēc trim nedēļām tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kura ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.

4.5. Tikai Biedru sapulcei ir tiesības lemt par sekojošiem jautājumiem:

4.5.1. visu vēlēto personu ievēlēšana (pārvēlēšana) un amatpersonu atstādināšana pirms termiņa;

4.5.2. TEA statūtu, TEA darbību regulējošu noteikumu un TEA biedru ētikas kodeksu pieņemšanu un grozīšana;

4.5.3. biedru izslēgšanu;

4.5.4. budžeta pieņemšanu;

4.5.5. revidenta ziņojumu apstiprināšanu;

4.5.6. iestāšanās un biedra naudas apmēru;

4.5.7. TEA darbības plāna pieņemšanu un darba programmas apstiprināšanu nākamajam kalendārajam gadam.

4.6. Tikai TEA Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu par TEA statūtu grozījumiem, TEA nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu un TEA likvidēšanu. Šajā gadījumā lēmumu pieņem ar vairāk kā 2/3 klātesošo biedru balsu.

4.7. Biedri, kas nevar piedalīties Biedru sapulcē, var iesniegt savus balsojumus rakstiski, vai arī pilnvarot kādu citu biedru viņu pārstāvēt Biedru sapulcē. Pilnvara jāiesniedz līdz Biedru sapulces sākumam un ir jāpievieno protokolam.

4.8. Biedru sapulci atklāj un vada Valdes loceklis. Biedru sapulces tiek protokolētas. Biedru sapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot, ja kāds no Biedru sapulces dalībniekiem pieprasa aizklātu balsošanu.

4.9. Trīsdesmit dienu laikā pēc Biedru sapulces Valdes loceklim ir jānodrošina iespēju jebkuram TEA biedram iepazīties ar balsojumu rezultātiem, pārskatiem par Biedru sapulces lēmumiem un Revidenta ziņojumu.

4.10. Biedru sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists. Protokols tiek sastādīts vienā oriģināleksemplārā un glabājas pie Valdes locekļa, kurš ir tiesīgs izdarīt izrakstus no protokoliem, ja tādi nepieciešami valsts, pašvaldības iestādēm, citām juridiskām personām, kā arī TEA biedriem.

4.11. Valde ir TEA izpildinstitūcija, kura sastāv no viena valdes locekļa. Valdes loceklis pārstāv TEA vienpersoniski.

4.12. Biedru sapulce ievēl Valdes locekli uz diviem gadiem. Valdes loceklis var tikt pārvēlēts pirms termiņa beigām. Valdes locekli var ievēlēt arī uz mazāku termiņu.

4.13.Valdes pienākumi:

4.13.1. kontrolēt TEA īpašuma un fondu pārvaldīšanu;

4.13.2. dod rekomendācijas Biedru sapulcei;

4.13.3. risināt Biedru sapulces uzdotos jautājumus;

4.13.4. realizēt Biedru sapulces apstiprinātos darbības plānus un darba programmas;

4.13.5. kontrolēt Biedru sapulces lēmumu izpildi;

4.13.6. plānot un koordinēt TEA darbību;

4.13.7. apstiprināt TEA biedru kandidātus;

4.13.8. ierosināt un izskatīt statūtu grozījumus.

4.14. Valdes loceklis:

4.14.1. atbild par TEA organizatorisko vadību;

4.14.2. vada Biedru sapulces;

4.16.3. bez speciālās pilnvaras pārstāv TEA;

4.14.4. izsniedz pilnvaras;

4.14.5. ne retāk kā reizi gadā atskaitās Biedru sapulcei par savu darbību;

4.14.6. atbild par visu TEA saimniecisko un finansiālo darbību, tai skaitā:

4.14.6.1. dara zināmus paziņojumus par maksājumiem, kas jākārto un atbild par to iekasēšanu;

4.14.6.2. veic gada finansu atskaišu sagatavošanu;

4.14.6.3. atbild par likumdošanai atbilstošu grāmatvedības kārtošanu;

4.14.7. slēdz civiltiesiskos darījumus, līgumus (kontraktus);

4.14.8. atbild par TEA budžeta gada atskaites sagatavošanu;

4.14.9. rūpējas par TEA finansu līdzekļu izmantošanu saskaņā ar budžetu.

4.15. Biedru sapulce no biedru vidus uz vienu gadu ievēl Revidentu. Revidents var tikt ievēlēts konkrētajā amatā atkārtoti, kā arī pārvēlēts pirms termiņa beigām.

4.16. Revidents:

4.16.1. veic TEA gada pārskata auditu;

4.16.2. sagatavo un iesniedz  Biedru sapulcei savu atzinumu;

4.16.3. īsteno neatliekamos kontroles un pārbaudes pasākumus;

4.16.4. ziņo par atklātajām nepilnībām Valdei, bet nepieciešamības gadījumā pieprasa Biedru sapulces sasaukšanu.

4.17. TEA pēc nepieciešamības notiek darba grupu sanāksmes, kurās tiek īstenoti vispārējie TEA uzdevumi un mērķi. Darba grupu sanāksmju norisi organizē Valdes loceklis vai tā pilnvarota persona.

4.18. TEA darba grupu sanāksmes nav tiesīgas pieņemt organizācijai kopumā saistošus lēmumus, bet var izteikt priekšlikumus par jautājumiem, kas iekļaujami Biedru sapulču darba kārtībā.

4.19. TEA darba grupu sanāksmēm ir informatīvs un informācijas apmaiņas raksturs.

 

5. BIEDRU UZŅEMŠANAS UN IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI.

5.1. Tiesības kļūt par TEA biedru ir Latvijā reģistrētai atbilstības novērtēšanas institūcijai, kā arī tām juridiskām personām, kuru komerciālā darbība ir saistīta ar atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem, ja tā atbalsta TEA mērķus un darbības principus.

5.2. TEA biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no TEA, par to rakstveidā paziņojot TEA Valdei. Nevienai TEA vēlētai personai nav tiesību izdarīt jebkādu spiedienu uz biedru, kas vērsts uz biedra izstumšanu no organizācijas.

5.3. Biedru var izslēgt no TEA:

5.3.1. par pienākumu nepildīšanu pret TEA;

5.3.2. par rīkošanos pretēji TEA statūtiem un Biedru sapulces lēmumu prasībām;

5.3.3. darbībām, kas vērstas pret TEA interesēm vai kaitē tās labajai slavai;

5.3.4. apzināti pārkāpj TEA biedra ētikas kodeksu;

5.3.5. par biedra naudas nemaksāšanu.

5.4. TEA biedrs uzskatāms par izstājušos no TEA, ja šī biedra statūtos noteiktā pilnvarotā pārvaldes institūcija pieņēmusi lēmumu par biedra kā juridiskās personas likvidāciju, vai stājies spēkā tiesas nolēmums par biedra atzīšanu par maksātnespējīgu, bankrotējušu, likvidējamu vai neesošu. Ja biedra darbība tiek atjaunota, TEA Biedru sapulce lemj par biedra statusa atjaunošanu.

 

6. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

6.1. Visiem TEA biedriem ir vienādas tiesības.

6.2. Jebkuram TEA biedram ir dotas brīvas izstāšanās tiesības šajos statūtos noteiktajā kārtībā.

6.3. TEA biedriem ir tiesības:

6.3.1. vēlēt un tik ievēlētiem TEA pārvaldes institūcijās;

6.3.2. piedalīties Biedru sapulcēs un TEA organizētos pasākumos;

6.3.3. izteikt priekšlikumus visās TEA institūcijās, tikt uzklausītam Biedru sapulcē un Valdē;

6.3.4. pieprasīt un saņemt izrakstus no Biedru sapulču protokoliem;

6.3.5. iepazīties ar dibināšanas dokumentiem un citiem TEA dokumentiem;

6.3.6.saņemt konsultācijas no TEA amatpersonām par viņu kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.3.7. saņemt un iegādāties TEA simboliku;

6.3.8. informēt TEA Biedru sapulci par TEA institūciju un amatpersonu nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību.

6.4. TEA biedru pienākumi:

6.4.1. savlaicīgi maksāt biedra naudu un citus Biedru sapulces noteiktos maksājumus;

6.4.2. pildīt Valdes un Biedru sapulces uzticētos uzdevumus;

6.4.3. ievērot TEA statūtus, darbības noteikumus un TEA ētikas kodeksu;

6.4.4. pildīt Valdes lēmumus, kas attiecas uz konkrēta uzdevuma izpildi.

6.4.5. atturēties no darbībām, kas vērstas pret TEA interesēm vai kaitē tās labajai slavai

6.5. Katram biedram ir jāmaksā iestāšanās nauda un biedru nauda Biedru sapulces noteiktajā apmērā.

6.6. Biedram, kas izstājies vai ticis izslēgts, iemaksātās biedra naudas summas netiek atmaksātas.

Tehnisko ekspertu asociācija