Navigācija

:: Jaunumi:: Informācija par TEA :: Atbilstības novērtēšana :: Resursi:: TEA dokumenti :: Mēs varam Jums palīdzēt! :: Rakstiet mums

 

Autorizācija

Lietotājs:
Parole:
 Sertificēšana 

Saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu", sertificēšana ir neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process vai pakalpojums atbilst attiecīgajā standartā vai normatīvajā aktā noteiktajām prasībām.

Attiecībā uz produktiem sertifikācija pārsvarā tiek izmantota attiecībā uz produkta pirmreizējo ievietošanu tirgū, kad jāapliecina tā atbilstība produktam izvirzītajām prasībām. Sertifikāts var tikt izsniegts gan individuālam produktam, gan arī noteiktam produktu tipam, un apliecina visu šī sertifikāta sfērā izgatavoto (arī nākotnē izgatavojamo) produktu atbilstību izvirzītajām prasībām. Tipa sertifikāta gadījumā tiek paredzētas regulāras uzraudzības vizītes, lai pārliecinātos par izvirzīto prasību ievērošanu.

Būtiska sertifikācijas iezīme ir apstāklis, ka objektivitātes nodrošināšanas nolūkos sertifikāciju vienmēr veic neatkarīga un iznākumā neieinteresēta trešā puse, kura savu darbību veic saskaņā ar standartu, kas reglamentē attiecīgās darbības (EN 45011 produktu sertificēšanas gadījumos, EN ISO/IEC 17021 vadības sistēmu sertificēšanas gadījumos). Tāpat objektivitātes nolūkos sertifikācijas lēmumu uz savāktās informācijas pamata vienmēr pieņem citas kompetentas personas, bet ne tās, kas veikušas novērtēšanas un informācijas vākšanas darbības.

Asociācijas biedriem ir ilggadēja pieredze produktu un vadības sistēmu sertificēšanas jomā, un esam gatavi atbildēt uz interesentu jautājumiem.

 

 

 

 

 

Tehnisko ekspertu asociācija